Katechizm

KATECHIZMDZIECKA PIERWSZOKOMUNIJNEGO,  PONIŻEJ DLA BIERZMOWANYCH

Część I

PACIERZ

Znak krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.
  2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych
  2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
  4. Posty nakazane zachowywać.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest.
  2. Bierzmowanie.
  3. Eucharystia.
  4. Pokuta.
  5. Namaszczenie chorych.
  6. Święcenia.
  7. Małżeństwo.

Trzy cnoty Boskie

 1. Wiara.
  2. Nadzieja.
  3. Miłość.

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
  2. Chciwość.
  3. Nieczystość.
  4. Zazdrość.
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  6. Gniew.
  7. Lenistwo.

Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzeszących upominać.
  2. Nieumiejętnych pouczać.
  3. Wątpiącym dobrze radzić.
  4. Strapionych pocieszać.
  5. Krzywdy cierpliwie znosić.
  6. Urazy chętnie darować.
  7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić.
  2. Spragnionych napoić.
  3. Nagich przyodziać.
  4. Podróżnych w dom przyjąć.
  5. Więźniów pocieszać.
  6. Chorych odwiedzać.
  7. Umarłych pogrzebać.

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć. Sąd Boży. Niebo albo piekło.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W czasie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański” mówi się: Królowo nieba, wesel się, alleluja, Bo Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką

Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze! Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas Z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci, Boże, za światło tej Nauki ! Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Boże, Ty żywisz ptaki powietrzne i przyozdabiasz lilie polne. Błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za ten posiłek, który mamy spożywać. Prosimy Cię, Panie, daj wszystkim ludziom konieczne do życia pożywienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, który nas posiliłeś przy tym stole. Spraw, niech pokarm przyjęty dla pokrzepienia ciała przyczynia się także do naszego duchowego wzrostu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Część II

KATECHIZM

Zestaw pytań i odpowiedzi

O Panu Bogu

 1. Kto to jest Pan Bóg?
  Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy.
 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?
  Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.
 3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?
  Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Świętą.

4.Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?
Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5.Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?
Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

6.Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

7.Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?
Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

8.Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?
Bo Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.

9.Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?
Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

O aniołach

10.Kto to są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

11.Na co Pan Bóg stworzył aniołów?
Pan Bóg stworzył aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

12.Jak nazywamy aniołów, którzy nam pomagają?
Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

13.Czy wszyscy aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?
Niektórzy aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

14.Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych aniołów?
Zbuntowanych aniołów Pan Bóg strącił do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

15.Jak nazywamy zbuntowanych aniołów?
Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami albo diabłami.

16.Co czynią złe duchy?
Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

O człowieku

17.Skąd się wziął człowiek?
Człowieka stworzył Pan Bóg.

18.Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

19.Do kogo jest podobna dusza ludzka?
Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

20.Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił jego wolę i żył wiecznie, szczęśliwie we wspólnocie z Nim.

21.Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?
Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi, bo byli miłymi dziećmi Bożymi, praca nie była dla nich ciężarem, nie chorowali i mieli nie umierać.

O grzechu pierworodnym

22.Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?
Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu posłuszni.

23.Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?
Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

24.Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?
Pan Bóg pozbawił ich laski uświęcającej, prawa do nieba i przestali być dziećmi Bożymi; Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

25.Kto był wolny od grzechu pierworodnego?
Od grzech u pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą.

O rzeczach ostatecznych

26.Co to jest śmierć?
Śmierć jest to rozłączenie duszy i ciała.

27.Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?
Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.

28.Dokąd idzie dusza po sądzie?
Po sądzie Bożym czeka duszę albo nagroda w niebie, bezpośrednio lub po oczyszczeniu w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

29.Jaka jest nagroda w niebie?
Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są razem z Panem Jezusem, Najświętszą Maryją Panną, Aniołami i Świętymi.

30.Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?
Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

31.Co się dzieje z duszą w czyśćcu?
Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

32.Kiedy i ciało otrzyma nagrodę albo karę wieczną?
Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

O przykazaniach Bożych

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?
  Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

34.Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?
Pierwsze przykazanie zachowujemy, gdy:
1.wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił,
2. modlimy się często — rozmawiamy z Panem Bogiem,
3. oddajemy Mu cześć.

35.Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?
Drugie przykazanie zachowujemy, gdy:
1. szanujemy imię Boże i imiona świętych,
2. szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone,
3. szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu,
4. zachowujemy skupienie w kościele.

36.Które jest trzecie przykazanie Boże?
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

37.Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?
Trzecie przykazanie Boże zachowujemy, gdy:
1. przeznaczamy niedziele i święta na oddanie czci Bogu,
2. na uczestniczenie we Mszy świętej,
3. na odpoczynek i pełnienie dobrych uczynków.

38.Które jest czwarte przykazanie Boże?
Czcij ojca swego i matkę swoją.

39.Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?
Czwarte przykazanie Boże zachowujemy, gdy:
1. szanujemy, kochamy i słuchamy swoich rodziców,
2. szanujemy opiekunów i przełożonych,
3. kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

40.Które jest piąte przykazanie Boże?
Nie zabijaj.

41.Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?
Piąte przykazanie zachowujemy, gdy:
1. szanujemy życie i zdrowie własne,
2. szanujemy życie i zdrowie innych ludzi,
3. gdy nie niszczymy i nie zanieczyszczamy naturalnego środowiska,
4. opiekujemy się zwierzętami i ptakami.

42.Które jest szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Szóste przykazanie: Nie cudzołóż.
Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego twego.

43.Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Przykazanie szóste i dziewiąte zachowujemy, gdy:
1. zachowujemy się skromnie,
2. mamy czyste myśli i słowa,
3. unikamy okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zachowania się.

44.Które jest siódme i dziesiąte przykazanie Boże?
Siódme przykazanie: Nie kradnij.
Dziesiąte przykazanie: Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest [bliźniego twego].

45.Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie
Boże?
Siódme i dziesiąte przykazanie zachowujemy, gdy:
1. nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela,
2. szanujemy cudze i własne rzeczy,
3. szanujemy rzeczy społeczne,
4. oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone
5. szanujemy pracę ludzi.

46.Które jest ósme przykazanie Boże?
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

47.Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?
Ósme przykazanie zachowujemy, gdy:
1. mówimy prawdę,
2. mówimy dobrze o innych ludziach,
3. nie pozwalamy innym mówić ile o bliźnich.

48.Które są najważniejsze przykazania Boże?
Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości:
1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
2. A bliźniego swego jak siebie samego.

O przykazaniach kościelnych

49.Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachować powinien?
Przykazania kościelne.

50.Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?
Sam Pan Jezus.

51.Ile jest przykazań kościelnych?
Przykazań kościelnych jest pięć:

 1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych;
 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się;
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć;
 3. Posty nakazane zachowywać;
 4. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

O grzechu

52.Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

53.Czy wszystkie grzechy są jednakowe?
Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmiertelne, inne są lekkie, czyli powszednie.

54.Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

55.Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?
Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

O Panu Jezusie

56.Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

57.W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?
Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

58.Kto jest Ojcem Pana Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

59.Kto jest Matką Pana Jezusa?
Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

60.Kim był święty Józef?
Święty Józef był Opiekunem Pana Jezusa.

61.Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?
Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu i była pełna łaski Bożej.

62.Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?
Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczętą, bo wolna była od grzechu pierworodnego i była pełna łaski Bożej.

O łasce Bożej

63.Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?
Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy laski Bożej.

64.Kto wysłużył nam łaskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

65.Jakie są rodzaje łaski Bożej?
Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

66.Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, czyni dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

67.Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcająca?
Po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą na chrzcie świętym.

68.Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełnia grzech ciężki.

69.Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?
Utraconą laskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty.

70.Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

O sakramentach świętych

71.Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam życie Boże.

72.Co sprawiają sakramenty święte w nas?
Przez sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam życia Bożego i daje swoje łaski.

73.Ile jest sakramentów świętych ?
Sakramentów świętych jest siedem:
1. chrzest, 2. bierzmowanie, 3. Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament, 4. pokuta, 5. namaszczenie chorych, 6. kapłaństwo, 7. małżeństwo.

74.Które sakramenty można przyjmować tylko raz w życiu?
Chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń.

O chrzcie świętym

75.Co to jest chrzest święty?
Chrzest święty jest bramą sakramentów; jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, jednoczy nas z Sobą, daje nam życie Boże i włącza nas do Kościoła świętego.

76.Kto może chrzcić?
Chrztu świętego udziela zazwyczaj kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku może udzielić go każdy człowiek.

O sakramencie pokuty

77.Co to jest pokuta?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

78.Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć sakrament pokuty godnie i z pożytkiem dla duszy?
Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w sakramencie pokuty trzeba: zrobić rachunek sumienia, żałować za grzechy, zrobić mocne postanowienie poprawy, szczerze się wyspowiadać i zadośćuczynić (wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

79.Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

80.Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, gdyż przez nie obraziliśmy Pana Boga.

81.Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?
Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

82.Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

83.Jaka powinna być spowiedź?
Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

84.Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?
W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, przywraca laskę uświęcającą i daje laski uczynkowe do zachowania przykazań.

85.Co to jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wyznaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wyrządzonych ludziom.

O sakramencie Eucharystii

86.Co to jest Najświętsza Eucharystia?
Najświętsza Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

87.Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię oraz sakrament święceń.

88.Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?
We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z na¬mi Ojcu Niebieskiemu oraz karmi nas swoim Ciałem.

89.Co. to jest Msza święta?
Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

90.Co to jest Komunia święta?
Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu czyli spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

 1. Co sprawia w nas Komunia święta?
  Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe.

92.Kto może przyjmować Komunię świętą?
Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

O Kościele świętym

93.Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?
Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

94.Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił ludziom?
Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co Pan Bóg objawił.

95.Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?
Pan Jezus wybrał św. Piotra jako swego zastępcę.

96.Kto jest następcą św. Piotra?
Następcą św. Piotra jest Biskup Rzymu, czyli Papież, Ojciec Święty.

97.Kto jest następcą Apostołów?
Następcami Apostołów są biskupi.

98.Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?
W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom kapłani, czyli księża oraz diakoni.

99.Kto stanowi Kościół święty?
Kościół święty stanowią: papież, biskupi, kapłani, diakoni i wierni. Wszyscy ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

100.Jakie są główne obowiązki katolika?
1. Wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,
2. wypełniać przykazania Boże i kościelne,
3. przyjmować sakramenty święte,
4. modlić się i pełnić dobre uczynki.

W kościele…

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(3 razy)

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina! Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Chwała na wysokości…

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbi¬my Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Wierzę w jednego Boga…( Podczas Mszy Świętej)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

1 Modlitwa przed spowiedzią  Panie Jezu, chcę Ci wyznać wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby  oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA I według Bożych przykazań

Przykazanie 1

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?

Czy podczas modlitwy myślałem specjalnie o innych sprawach?

Czy nie uczyłem się religii?

Przykazanie 2

Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?

Czy mówiłem brzydkie słowa?

Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?

Przykazanie 3

Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?

Czy spóźniłem się na Mszę świętą?

Czy w kościele zachowywałem się źle?

Czy pracowałem w dniu świątecznym?

Przykazanie 4

Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?

Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?

Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub kalekich?

Przykazanie 5

Czy biłem kogoś?

Czy przezywałem?

Czy źle komuś życzyłem?

Czy namawiałem bliźniego do grzechu?

Czy dręczyłem zwierzęta?

Przykazanie 6 i 9

Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?

Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?

Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?

Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?

Czy robiłem coś bezwstydnego sam…, z kimś?

Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć…, słyszeć…, czynić?

Przykazanie 7 i 10

Czy kradłem: komu i co?

Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy psułem rzeczy cudze?

Czy oszukiwałem: kogo i w czym?

Czy chciałem kraść: komu i co?

Przykazanie 8

Czy kłamałem?

Czy oczerniałem bliźniego?

Czy obmawiałem?

Czy posądzałem?

RACHUNEK SUMIENIA II Wobec Boga

Czy ty kochasz Boga ponad wszystko?

Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?

Czy wierzysz w to, że Bóg tak cię kocha, jak najlepszy Ojciec?

Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?

Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?

Czy myślisz o Bogu na modlitwie?

Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?

Jak uczestniczysz we Mszy świętej?

Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?

Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii świętej?

Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?

Czy zawsze chodzisz na religię? Jak w niej uczestniczysz? Jak prowadzisz zeszyt?

Czy nie wstydzisz się swojej wiary?

Czy potrafisz jej bronić?

Jak zachowujesz się w niepowodzeniach i cierpieniu?

Czy ufasz Bogu?

 1. Wobec bliźnich

Czy wiesz, że nie żyjesz sam i tylko dla siebie?

Czy dziękujesz Bogu za rodziców, rodzinę, wychowawców i kolegów?

Czy starasz się zawsze być dla nich dobry?

Czy umiesz rodzicom powiedzieć i pokazać to, że ich kochasz?

Czy dziękujesz im za ich dobroć?

Czy codziennie modlisz się za nich?

Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?

Czy przy różnych okazjach robisz im jakąś miłą niespodziankę?

Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?

Czy pomagasz im chętnie?

Czy zawsze dobrze o nich mówisz?

Czy umiesz być dobry dla rodzeństwa, krewnych? Czy żyjesz z nimi w zgodzie?

Czy jesteś Bogu wdzięczny za nich? Czy modlisz się za nich?

Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, starszych?

Czy umiesz być wdzięczny za dobro, jakie przez nich otrzymujesz?

Czy jesteś gotów im pomóc?

Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?

Czy jesteś koleżeński?

Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz kolegom?

Czy nie namawiałeś kogoś do grzechu?

Czy komuś czegoś nie ukradłeś?

Czy oddałeś rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy zawsze mówisz prawdę?

Czy dotrzymujesz obietnic?

Czy stajesz w obronie słabszych?

Czy modlisz się za swoją Ojczyznę?

Czy umiesz przyznać się do winy?

Wobec siebie

Czy dbasz o swoje zdrowie?

Czy jesz wystarczająco?

Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?

Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?

Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu poprzez palenie papierosów czy picie alkoholu?

Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?

Czy oglądasz filmy niedozwolone?

Czy czytasz dobre książki?

Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?

Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?

Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?

Czy jesteś uparty?

Czy łatwo wpadasz w gniew?

Czy potrafisz z czegoś zrezygnować, umartwić się?

Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?

Czy starasz się być coraz lepszym?

Jak starasz się poprawić ze swoich grzechów i wad?

Żal za grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

„Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”.

Postanowienie poprawy Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Formuła spowiedzi

Pozdrów kapłana: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Uczyń znale krzyża świętego mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.
Przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami (tu wymień grzechy).

(Na następnych spowiedziach mówi się: Ostatni raz u spowiedzi byłem/-am … Zadaną pokutę odprawiłem/-am (lub nie odprawiłem/-am).

Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga
i wymienia się grzechy) …………

Po wymienieniu wszystkich grzechów powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, a Ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Wysłuchaj nauki kapłana. Wyraź swój żal za grzechy bijąc się w piersi i mówiąc (3 razy): Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Po rozgrzeszeniu, jak kapłan zapuka, podziękuj kapłanowi mówiąc: Bóg zapłać.

Odejdź od konfesjonału i pomódl się przed Najświętszym Sakramentem.

Odmów zadaną pokutę

Pytania do BIERZMOWANIA

CZĘŚĆ A – Pacierz

-1. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, l w Jezusa

Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i

pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i

umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

-2. Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pociesźycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

-3. Dziesięć Przykazań Bożych

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

 1. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

4.  Przykazań Kościelnych

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

-5. Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

-6. Uczynki miłosierdzia względem ciała

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać

-7. Uczynki miłosierdzia względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

-8. Siedem Sakramentów Świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

-9. Siedem darów Ducha Świętego

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Umiejętność
 6. Pobożność
 7. Bojaźń Boża

-10. Siedem grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

-11. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
 6. Odkładać pokutę i nawrócenie, aż do śmierci

-12. Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

 • Wiara,
 • Nadzieja,
 • Miłość

-13. Cnoty główne (kardynalne)

 • Roztropność,
 • Sprawiedliwość
 • Umiarkowanie,
 • Męstwo

-14. Ostateczne rzeczy człowieka

 • Śmierć,
 • Sąd Boży,
 • Niebo albo piekło

-15. Warunki sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

-16. AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Przykazanie miłości

1)Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem
2)Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

CZĘŚĆ B Pytania – katechizmowe

1.Co to jest religia?
Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

2.Jaką religią jest religia katolicka?
Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

O OBJAWIENIU BOŻYM

3.W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie świętym i Tradycji.

4.Co to jest Pismo święte?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

5.Kto jest autorem Pisma świętego?
Pierwszorzędnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

6.Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Pismo święte dzieli się na Stary Testament – 45 t ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 księgi.

7.Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?
Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

8.Które z wszystkich ksiąg Pisma świętego są najważniejsze?
Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

9.Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
Ewangelię nazywamy też Dobrą Nowiną, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.

10. Kto napisał 4 Ewangelie święte?
Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, i św. Jan.

11. Wymień Księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.
4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Aposto­łów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

12. Co to jest Tradycja?
Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 1. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?
  Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd wiary.14. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
  Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.15. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?
  O istnieniu Pana Boga wiemy:
  1. z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
  2. z przekonania wszystkich ludów,
  3. z własnego sumienia,
  4. z Objawienia Bożego.16. Kto to jest Pan Bóg?
  Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).17. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?
  Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe do­skonałości.18. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?
  Pan Bóg jest duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.19. Co to jest Trójca Święta?
  Jednego Boga w Trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazy­wamy Trójcą Przenajświętszą.20. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?
  Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same dosko­nałości.21. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
  Pan Bóg jest:
  a)wieczny – zawsze był, jest i będzie,
  b)wszechmocny – wszystko może czynić co chce,
  c)niezmienny – zawsze jest ten sam,
  d)najmędrszy – wszystko co robi jest mądre i dobre,
  e)Święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi,
  f)najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze,
  g)najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.22. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
  Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.23.Na co Pan Bóg stworzył cały świat?
  a)dla chwały swojej,
  b) dla dobra i szczęścia stworzeń. 24. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
  Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. 25. Kto to są aniołowie?
  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowa­nych aniołów nazywamy szatanami. 26. Kto to jest człowiek?
  Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i du­szy nieśmiertelnej. 27. Co człowiek ma dzięki duszy?
  Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki której może wybierać między dobrem a złem. 28. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
  Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osią­gnął szczęście wieczne. 29. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice Adam i Ewa?
  Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność. 30. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?
  Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi. 31. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
  Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym. 32. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?
  Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci. 33. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
  Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywa­my Ją Niepokalanie Poczętą. 34.Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?
  Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela. 35. Co to są proroctwa mesjańskie?
  Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu. 36. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?
  Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:
  a. przez wybrany naród izraelski.
  b. przez proroctwa mesjańskie,
  c. przez figury mesjańskie. 37. Co to są figury mesjańskie?
  Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela. 38. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?
  Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. 39. Kim jest Jezus Chrystus?
  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 40. Co znaczy imię Jezus Chrystus?
  Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański. 41. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?
  Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.
  Matką – Najświętsza Maryja Panna.
  Opiekunem – święty Józef. 42. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
  O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:
  1)powiedział o tym Bóg Ojciec,
  2)zaświadczyli to Apostołowie,
  3)wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
  4)swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem. 43. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?
  O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:
  1.Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),
  2.historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz). 44. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?
  Pan Jezus narodził się w Palestynie, w mia­steczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego He­roda. 45. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:
  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu; pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu; ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda; pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia; chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela; 3 lata publicznej działalności; powołanie 12 Apostołów; ustanowienie Kościoła Świętego; wybór św. Piotra na swego następcę; śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek o godz. 15.00; Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę; Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 46. Co to jest cud?
  Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg. 47. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:
  Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej; rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, Zmartwychwstanie. 48. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:
  o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o Dobrym Pasterzu, o robotnikach w winnicy, o talentach, o pszenicy i kąkolu. 49. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
  Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg w Starym Testa­mencie.

CZĘŚĆ C – O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 1. Co to jest Kościół katolicki?
  Kościół katolicki jest to:
  a)zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,51. Kto założył Kościół katolicki?
  Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.52. Kto obecnie jest Głową Kościoła?
  Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie Papież Franciszek53. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
  Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).54. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?
  Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.55.Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
  Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.56.Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?
  Kościół jest jeden ponieważ:
  a)ma jednego najwyższego pasterza,
  b)głosi jedną i tę samą naukę,
  c)udziela wszędzie tych samych sakramen­tów świętych.57.Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?
  Kościół jest święty ponieważ:
  a)głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,
  b)sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych,
  c)wychował i wychowuje zastępy świętych.58.Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?
  Kościół jest powszechny ponieważ:
  a)jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,
  b)rozszerza się po całej ziemi,
  c)trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.59.Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?
  Kościół jest apostolski ponieważ:
  a)uczy tego samego co apostołowie
  b)udziela tych samych sakramentów co oni,
  c)biskupi są prawowitymi następcami apostołów.60.Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?
  Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty przez Ducha Świętego. 61.Kim jest Duch Święty?
  Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 62.Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
  Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 63.Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
  Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. 64. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?
  Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele. 65.Co to jest diecezja?
  Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi Biskup-Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropoli tworzy prowincję kościelną. 66.Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?
  Nasza diecezja nazywa się legnicka; jej patronami są: Św. Piotr i Paweł, św. Jadwiga Śląska , św. Józef biskupem ordynariuszem jest bp ks. Zbigniew Kiernikowski a pomocniczym bp. Ks. Marek Mendyk. 67.Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?
  Nasza parafia należy do dekanatu Chocianów, dziekanem jest ks. Stanisław Łobodziec . 68.Co to jest Świętych obcowanie?
  Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący). 69.Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
  Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
  a)Matką Boga – Jezusa Chrystusa,
  b)Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili ży­cia),
  c)Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem,
  d)Królową Polski.

70.Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej:
Święto Ofiarowania Pańskiego 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 III; Królowej Polski 3 V; Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny 15 VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej 26 VIII; Narodzenie Najśw. Maryi Panny 8 IX; Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Parmy 8 XII.

71.Wymień kilku polskich świętych:
Św. Stanisław biskup i męczennik; św. Jan z Kęt kapłan; św. Jacek; św. Stanisław Kostka; św. Maksymilian Kolbe; św. Jadwiga Królowa; św. Brat Albert Chmielowski, Jan Paweł II.

72.Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

73.Co to jest śmierć?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

74.Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?
Zaraz po śmierci – sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

75.Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

76.Co to jest niebo?
Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

77.Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary.

CZĘŚĆ D – O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania (Mt 19,17).

78. Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?
Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był wodzem narodu żydowskiego i pośrednikiem między Bogiem a ludźmi swego narodu.

79.Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

80.Kiedy człowiek popełnia grzech?
Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

81.Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki(śmiertelny) i lekki.

82.Na czym polega grzech ciężki?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

83.Na czym polega grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

84.Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęca­jącej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu. przy­głusza głos sumienia.

85.Jakie są źródła grzechu?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to co się sprzeciwia Panu Bogu.

86.Co to są grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

87.Co to jest nałóg?
Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

88. Co to jest cnota?
Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

89.Co to są cnoty Boskie?
Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

90.Co to są cnoty obyczajowe?
Cnoty obyczajowe są to te cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

91.Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?
1.Wierzyć Panu Bogu.
2.Zaufać Panu Bogu.
3.Miłować Pana Boga.
4.Czcić Pana Boga.

92.Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?
Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

93.Jaka powinna być nasza wiara?
Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

94.Co to znaczy ufać Panu Bogu?
Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

95.Co to znaczy miłować Pana Boga?
Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

96.Co to znaczy czcić Pana Boga?
Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazy­wać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

97.Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indy­widualna lub liturgiczna.

98. W jakim celu winniśmy się modlić?
W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

99. Jak trzeba się modlić?
Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

100. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?
Modlitwa Pańska – to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych po­trzeb.

101. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?
Jest to modlitwa ,,Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

102. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę Anioł Pański?
Anioł Pański odmawiamy na pamiątką chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

103. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?
W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

104. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?
W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. i spoczynek świąteczny.

105. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?
W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

106. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?
W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich.

107. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?
W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

108. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?
W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

109. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?
W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego.

110. Wymień obowiązujące święta kościelne:
Boże Narodzenie (25 grudnia); Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok l stycznia); Uroczystość Objawienia Pań­skiego (Trzech Króli – 6 stycznia); Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

111. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?
Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

112. Jakie znasz rodzaje postów?
Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie).

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 1. Co to jest łaska Boża?
  Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
 2. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
  Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.
 3. Jakie są rodzaje łaski Bożej?
  Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową,
 4. Co to jest łaska uświęcająca?
  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi Gest to życie Boże w nas).
 5. Kiedy pierwszy raz otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?
  Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki.
 6. Przez co możemy odzyskać laskę uświęcającą?
  Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.
 7. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?
  Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie Sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.
 8. Co to jest łaska uczynkowa?
  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.
 9. Jak działa laska uczynkowa?
  Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.
 10. Co to jest Sakrament?
  Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).
 11. Jak dzielimy Sakramenty święte?
  Sakramenty święte dzielimy:
  1.na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy,
  2.na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.
 12. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?
  Dla żywych na duszy są te Sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.
 13. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?
  Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają one na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.
 14. Co to jest Chrzest?
  Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego – (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary). 127. Jakie znasz rodzaje Chrztu świętego?
  Chrzest może być:
  1.uroczysty lub z wody,
  2.chrzest krwi,
  3.chrzest pragnienia.
 15. Kto może udzielić Chrztu świętego?
  Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.
 16. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?
  1) obudzić intencję, że chcę ochrzcić,
  2)polać czoło dziecka wodą świeconą lub zwyczajną,
  3)wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN. – ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 130. Co to jest Bierzmowanie?
  Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
 17. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?
  Innymi nazwami są:
  a)Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany Jest temu, kto powinien sobie. zdawać .sprawę, co to znaczy być świadomym I wzorowym katolikiem.
  b)Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
 18. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?
  Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „Bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.
 19. Ile razy można przyjąć Sakrament Bierz­mowania?
  Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
 20. Jaki jest związek między Chrztem a Bierzmowaniem?
  Przez Chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata). Przez Sakrament Bierz­mowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.
 21. Jakich łask udziela Bierzmowanie?
  a)pomnaża łaskę uświęcającą,
  b)wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
  c)daje siedem Darów Ducha Świętego,
  d)daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.
 22. Co to znaczy bronić swojej wiary?
  Bronić swojej wiary to znaczy:
  a)umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
  b)być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
  c)nie dawać złym życiem powodu do ata­ków na wiarę.
 23. Co to znaczy żyć według wiary?
  Żyć według wiary to znaczy:
  a)zachowywać na co dzień wszystkie przy­kazania,
  b)spełniać solidnie swoje obowiązki,
  c)żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez co­dzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię świętą,
  d)wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
 24. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
  a)przez modlitwę i czynny udział we Mszy świętej,
  b)częstą Spowiedź i Komunię świętą,
  c)systematyczną katechizację, nawet aż do końca życia,
  d)przez czytanie Pisma świętego i książek katolickich.
 25. Przez co człowiek może utracić wiarę?
  Człowiek może utracić wiarę przez:
  a)zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
  b)opuszczanie modlitwy, Mszy świętej,
  c)lekceważenie przykazań Bożych.
 26. Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?
  a)modlić się o Dary Ducha Świętego,
  b)poznać najważniejsze prawdy wiary,
  c)wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
  d)wybrać sobie patrona,
  e)poprosić świadka do Bierzmowania,
  f)oczyścić duszę z grzechów.
 27. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
  Sakramentu Bierzmowania udziela Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
 28. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu Bierzmowania?
  a)włożenie rąk przez Księdza Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
  b)namaszczenie na czole Krzyżmem świę­tym i słowa: „przyjmij znamię Daru Du­cha Świętego”.
 29. Co to jest Krzyżmo święte?
  Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).
 30. Obrzędy Sakramentu Bierzmowania:
  I. Biskup odmawia krótką modlitwę.
  Liturgia słowa – homilia, czyli przemówienie Biskupa do bierzmowanych.
  Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
  Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwy.
  II. Namaszczenie Krzyżmem świętym.
  Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „NN., przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”.
  Bierzmowany odpowiada: ,,Amen”.
  Biskup dodaje: .Pokój z tobą.
  Bierzmowany odpowiada: „I Z duchem twoim”.
  III. Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem świętym:
  Modlitwa powszechna. Ojcze nasz… Błogosławieństwo Arcypasterskie.
 31. Co to jest Najświętszy Sakrament?
  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod po­staciami chleba i wina.
 32. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
  Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”.
 33. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
  Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:
  a) za nas się ofiarować we Mszy świętej,
  b) w Komunii świętej być naszym pokar­mem,
  c) stale przebywać wśród nas.
 34. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?
  Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.
 35. Co to jest Msza święta?
  Msza święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu Niebieskiemu pod postaciami chleba i wina Gest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa).
 36. Z jakich części składa się Msza święta?
  Msza święta składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje:
  a)przygotowanie darów ofiarnych.
  b)dokonanie ofiary (przeistoczenie),
  c)ucztę ofiarną (Komunię świętą),
  d)dziękczynienie.
 37. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?
  Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.
 38. Co to jest Komunia święta?
  Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 39. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię świętą?
  Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:
  a)mamy łaskę uświęcającą,
  b)mamy czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem),
  c)zachowamy post eucharystyczny l godzinę.
 40. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej?
  a)pomnaża łaskę uświęcającą,
  b)gładzi grzechy lekkie,
  c)pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.
 41. Co należy uczynić po Komunii świętej?
  Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.
 42. Co to jest Sakrament Pokuty?
  Sakrament Pokuty czyli Pojednania jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po Chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.
 43. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?
  Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane”.
 44. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?
  Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.
 45. Co to jest rachunek sumienia?
  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.
 46. Co to jest żal za grzechy?
  Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.
 47. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
  Mocne postanowienie poprawy jest to szcze­ra wola unikania grzechów.
 48. Co to jest spowiedź?
  Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
 49. Co to jest zadośćuczynienie?
  Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.
 50. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?
  Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.
 51. Co to jest odpust?
  Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.
 52. Co to jest Namaszczenie Chorych?
  Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.
 53. Kiedy należy przyjmować Sakrament Namaszczenia Chorych?
  Namaszczenie Chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).
 54. Co to jest Kapłaństwo?
  Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.
 55. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?
  Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wiemy na mocy sakramentu Chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja prorocza, kapłańska i królewska).
 56. Co to jest Sakrament Małżeństwa?
  Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
 57. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?
  Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.
 58. Kto jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem i kiedy?
  Dnia 16 października 1978 r. został wybrany Papieżem pierwszy Polak – Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Obrał imię Jan Paweł II.
 59. FORMUŁA DO BIERZMOWANIA
  Obrzędy sakramentu bierzmowania:
  Po Ewangelii – (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów: Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen. Homilia (kazanie) Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara…, … jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kandydaci odpowiadają: Amen. II. liturgia sakramentu Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen. Namaszczenie Krzyżmem św. Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą.
  Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.